SIMBIOSI / exposició de Josep Morral

CACiS Presenta l’exposició SIMBIOSI de Josep Morral

Josep Morral 2

Simbiosi

La nostra mirada ressegueix les branques. Des de l’aire baixa pel tronc i penetra el terra. Com les arrels, s’aferra al subsòl i puja dins l’escorça, que és la nostra pell, fins a fer-se arbre.

Un tronc tallat em recorda un crani, un tall transversal del cervell. Com neixen grans arbres d’una petita llavor, neixen idees de la nostra ment i arrelen amb força des del remolí profund dels records, creant incomptables connexions que s’escampen per la memòria. Les arrels es ramifiquen abundantment des de la fondària del terra fins a l’evanescència de l’aire. L’arbre anhela el cel i el seu tronc s’acaba fonen amb els núvols. Un niu, fet de branques, és una construcció arbòria convertida en espai de naixement i protecció. El nostre cervell és el niu d’on neixen les idees en forma de lletres que s’enlairen com ocells.

 

Els anells de creixement de l’arbre visualitzen i atrapen el pas del temps. Ones de transmissió que s’escampen en un lent Big Bang. Corbes concèntriques de les empremtes dactilars dels nostres dits que tallen arbres, modifiquen el bosc i creen paisatges.

Mirem i busquem la natura en la pintura i trobem en la natura la pintura. La capa de pintura s’allibera del seu suport i abasta l’objecte real. El protegeix però el taca, l’embolcalla, l’embruta i l’oculta. L’art és a l’interior de l’arbre. Per les clivelles de l’escorça vessa la pintura com la saba, energia que fa moure l’artista. La natura és art en estat pur.

Symbiosis

Our look follows the branches. It goes from the air down the trunk and gets into the ground. Like roots, it clings to the subsoil and goes up into the bark, which is our skin, until it becomes a tree.

A cut trunk reminds me of a skull, a cross section of the brain. As large trees are born out of a small seed, ideas are born in our minds and take root strongly from the deep swirl of recalls, creating countless connections that spread around the memory. The roots ramify abundantly from the depth of the earth to the evanescence of the air. The tree longs for the sky and its trunk ends up merged with the clouds. A nest, made of branches, is an arboreal construction that has become a place of birth and protection. Our brain is the nest from which the ideas are born like letters that rise as birds do.

The growth rings of trees visualize and trap the passage of time. As transmission waves that are scattered in a slow Big Bang. Concentric curves of fingerprints from our fingers that cut the trees modify the forest and create landscapes.

We look and find nature in paintings and find painting in nature. The paint layer is released from its support and covers the real object. It protects it but stains it, wraps it, smudges it and hides it. Art is inside the tree. Through the cracks of the bark, paint spills like sap, energy that shakes the artist. Nature is pure art.

Josep Morral

 

Simbiosis

 

Nuestra mirada resigue las ramas. Desde el aire baja por el tronco y penetra el suelo. Como las raíces, se agarra al subsuelo y sube por debajo de la corteza, que es nuestra piel, hasta convertirse en árbol.

 

Un tronco cortado me evoca un cráneo, un corte transversal del cerebro. Igual que nacen los grandes árboles de una minúscula semilla, nacen ideas de nuestra mente y enraízan con fuerza desde el remolino profundo de los recuerdos, creando innumerables conexiones que se esparcen por la memoria. Las raíces ramifican abundantemente desde la profundidad de la tierra hasta la evanescencia del aire. El árbol anhela el cielo y el tronco acaba fundiéndose con las nubes. Un nido, hecho de ramas, es una construcción arbórea convertida en espacio de nacimiento y protección. Nuestro cerebro es el nido donde nacen las ideas en forma de letras que se elevan como pájaros.

 

Los anillos de crecimiento del árbol visualizan y atrapan el paso del tiempo. Ondas de transmisión que se esparcen en un lento Big Bag. Curvas concéntricas de las huellas dactilares de nuestros dedos que talan árboles, modifican el bosque y crean paisajes.

 

Miramos y buscamos la naturaleza en la pintura y encontramos en la naturaleza la pintura. La capa de pintura se libera de su soporte y alcanza al objeto real. Lo protege pero lo mancha, lo envuelve, lo ensucia y lo oculta. El arte se encuentra en el interior del árbol. Por las grietas de la corteza se derrama la pintura como la savia, energía que mueve al artista. La naturaleza es arte en estado puro.

 

Josep Morral

 

No Comments

Post A Comment