Ona Trepat

Microscopies 2020
Data
Categoria
Microscopies, Microscopies 20
Tags
Ona Trepat

La terra resultant del compostatge crea un cercle negre que destaca enmig de l’aridesa de la feixa on s’ha instal·lat la peça Sembra, de l’artista i docent del Pla de l’Estany. En la seva obra hi ha la voluntat de fer un cant a la interrelació entre les persones i l’entorn natural com a fre a les lògiques de la ruptura de la contemporaneïtat

Regió 7, Toni Mata i Riu

Fotografies Irene Vendrell i Marc Sellarès

Català

Nom artista : ONA TREPAT RUBIOLA

Nom Obra : SEMBRA

Projecte d’instal·lació efímera

 

SEMBRA és un acte de cohesió, reunió i ordre, que aposta per l’harmònica interrelació del món com a antídot silenciós a la ruptura. Vol donar valor a la bellesa i a la fertilitat de les entranyes de la terra, en convivència amb la contemporaneïtat més brusca, tèrbola i disgregada.

Adobar la terra, viure-la fèrtil, sembrar-hi la collita.

Ona Trepat Rubirola és artista plàstica i docent, viu i treballa al Pla de l’Estany. El seu treball artístic es caracteritza per estar vinculat amb els procediments artesanals i de teixit amb fibres vegetals; cercant una determinada forma de comprendre i significar la vida. Sempre en estreta relació amb la matèria, amb la constant de connectar allò que, aparentment, està desconnectat, recordant una visió interrelacionada entre cultura i naturalesa.

De vocació autodidacta, s’ha format en tècniques i mètodes de cistelleria i construcció tradicional. Actualment és Professora Associada a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, on també s’ha graduat. Col·labora amb altres iniciatives, universitats i organitzacions vinculades a la docència artística i a l’art per al desenvolupament personal i social.

Castellano

Nombre artista: ONA TREPAT RUBIOLA

Nombre Obra: SIEMBRA

Proyecto de instalación efímera

 

SIEMBRA es un acto de cohesión, reunión y orden, que apuesta por la armónica interrelación del mundo como antídoto silencioso a la ruptura. Quiere dar valor a la belleza y la fertilidad de las entrañas de la tierra, en convivencia con la contemporaneidad más brusca, turbia y disgregada.

Abonar la tierra, vivirla fértil, sembrar la cosecha.

Onda Trepat Rubirola es artista plástica y docente, vive y trabaja en el Pla de l’Estany. Su trabajo artístico se caracteriza por estar vinculado con los procedimientos artesanales y de tejido con fibras vegetales; buscando una determinada forma de comprender y significar la vida. Siempre en estrecha relación con la materia, con la constante de conectar lo que, aparentemente, está desconectado, recordando una visión interrelacionada entre cultura y naturaleza.

De vocación autodidacta, se ha formado en técnicas y métodos de cestería y construcción tradicional. Actualmente es Profesora Asociada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, ​​donde también se ha graduado. Colabora con otras iniciativas, universidades y organizaciones vinculadas a la docencia artística y al arte para el desarrollo personal y social.

English

Artist name: ONA TREPAT RUBIOL

Work Name: SOWING

Ephemeral installation project

 

SOWING  is an act of cohesion, meeting and order, which bets on the harmonious interrelation of the world as a silent antidote to rupture. He wants to give value to the beauty and fertility of the bowels of the earth, in coexistence with the most abrupt, cloudy and disintegrated contemporaneity.

Fertilize the land, live it fertile, sow the harvest.

Onda Trepat Rubirola is a plastic artist and teacher, lives and works in Pla de l’Estany. Her artistic work is characterized by being linked to handicraft procedures and weaving with vegetable fibers; looking for a certain way of understanding and meaning life. She is always in close relationship with matter, constantly connecting what is apparently disconnected, recalling an interrelated vision between culture and nature.

With a self-taught vocation, she has been trained in basketry and traditional construction techniques and methods. She is currently an Associate Professor at the Faculty of Fine Arts of the University of Barcelona, ​​where she has also graduated. She collaborates with other initiatives, universities and organizations linked to artistic teaching and art for personal and social development.