Tom Carr

Microscopies 2020
Vèrtex

Data
Categoria
Microscopies, Microscopies 20
Tags
Tom Carr

l’artista Tom Carr, forma part d’un nou itinerari a l’Anella Verda que unirà art, natura i cultura.

 

Català

Vèrtex: Punt geomètric d’encontre. Vèrtex cranial: Part superior del cap dels éssers humans.

Dues rectes oposades es troben en un punt, a mig camí del sòl i de l’aire. VÈRTEX apunta a l’immens, i abraça progressivament més espai a mesura que intuïm com s’eleva.

Ressò d’un gest poderós, vital: Els peus plantats al te­rra, els braços oberts, ben amunt, expressant el desig de transcendir, de voler tocar amb la punta dels dits allò in­abastable.

Marca un punt d’inflexió, de noves actituds i d’esperança.

VÈRTEX s’erigeix com a símbol d’agraïment a totes aquelles persones que, en aquest temps tan difícil, ens han ensenyat amb la seva resistència, sacrifici, genero­sitat, compassió, que la dimensió física del ser humà és insignificant comparada amb la mida del seu esperit.

Gràcies infinites a totes elles.

Text de Carme Miquel

Castellano

Vertex: Punto geométrico de encuentro. Vertex craneal: Parte superior de la cabeza de los seres humanos.

Dos rectas opuestas se encuentran en un punto, a medio camino del suelo y del aire. VERTEX apunta al inmenso, y abarca progresivamente más espacio a medida que intuimos como se eleva.

Eco de un gesto poderoso, vital: Los pies plantados en tierra, los brazos abiertos, bien arriba, expresando el deseo de trascender, de querer tocar con la punta de los dedos lo inalcanzable.

Marca un punto de inflexión, de nuevas actitudes y de esperanza.

VERTEX erige como símbolo de agradecimiento a todas aquellas personas que, en este tiempo tan difícil, nos han enseñado con su resistencia, sacrificio, generosidad, compasión, que la dimensión física del ser humano es insignificante comparada con el tamaño de su espíritu.

Gracias infinitas a todas ellas.

 

Texto de Carme Miquel

English

Vertex: Geometric meeting point. Cranial vertex: Upper part of the head of human beings.

Two opposite lines meet at one point, midway between the ground and the air. VERTEX points to the immense, and progressively encompasses more space as we sense how it rises.

Echo of a powerful, vital gesture: Feet planted on the ground, arms wide open, high up, expressing the desire to transcend, to want to touch the unattainable with the tips of the fingers.

It marks a turning point, of new attitudes and hope.

VERTEX stands as a symbol of gratitude to all those people who, in this difficult time, have taught us with their resistance, sacrifice, generosity, compassion, that the physical dimension of the human being is insignificant compared to the size of his spirit.

Infinite thanks to all of them.

 

Text by Carme Miquel