ATZART exposició d’ENRIC RODÓ

15 · 02 / 03 · 04 / 2020

Exposició Visual Interactiva

Un muntatge visual de formes, textu­res, colors i atzar. Un joc únic on ex­plorar la interacció amb els objectes i les múltiples derivacions. Una pro­posta d’observació de la realitat des de diferents perspectives.

L’exposició es crea a partir d’estructures sensibles en suspensió fetes de bambú i esquelets de fulles. Amb la llum ambiental s’hi poden observar els mòbils i amb la sala a les fosques, els mateixos, esdevenen pantalles on s’hi projecten les imat­ges fetes amb textures orgàniques de fulles i els seus esquelets.

D’entrada el joc proposa observar a ull nu els mòbils en suspensió, els seus moviments, les formes i els efectes de la projecció. Segueix amb una mirada alternativa de la realitat des d’una perspectiva calidoscòpica. Una experiència plenament subjec­tiva on els angles d’observació, els moviments de rotació i les formes d’aproximació transporten a una nova dimensió.

Durant la inauguració i la cloenda de l’exposició, s’ampliarà el muntatge vi­sual a la part exterior de la sala. A la façana del Forn de la Calç s’hi projec­taran diverses imatges i, a l’estança on hi descansaven els forners, s’hi podrà observar la projecció d’una imatge sobre una pantalla de fum.

Enric Rodó Vidal

 

ATZART

Exposición Visual Interactiva

Un montaje visual de formas, textu­ras, colores y azar. Un juego único donde explorar la interacción con los objetos y las múltiples derivaciones. Una propuesta de observación de la realidad desde diferentes perspec­tivas.

La exposición está compuesta de estructuras sensibles en suspensión hechas de bambú y esqueletos de hojas. Con la luz ambiental se pue­den observar los móviles y con la sala a oscuras, los mismos, se con­vierten en pantallas sobre las que se proyectan las imágenes hechas mediante texturas orgánicas de hojas y sus esqueletos.

De entrada el juego propone obser­var a simple vista los móviles en sus­pensión, los movimientos, las formas y los efectos de la proyección. Sigue con una mirada alternativa de la reali­dad desde una perspectiva caleidos­cópica. Una experiencia plenamente subjetiva donde los ángulos de observación, los movimientos de ro­tación y las formas de aproximación transportan a una nueva dimensión.

Durante la inauguración y el cierre de la exposición, se ampliará el montaje visual a la parte exterior de la sala. En la fachada del Forn de la Calç se proyectaran diversas imágenes y, en la estancia donde descansaban los horneros, se podrá observar la proyección de una imagen sobre una pantalla de humo.

 

ATZART

Interactive Visual Exhibition

A visual montage of shapes, textures, colours and serendipity. A unique game to explore the interaction with objects and its multiples derivations. A proposal to observe the reality from different perspectives.

The exhibition is composed of sen­sitive structures in suspension made of bamboo and leaf skeletons. With ambient light the hanging mobiles can be observed. With the room in darkness, these mobiles become screens on which the images made using organic textures of leaves and their skeletons are projected.

From the outset, the game proposes observing at a glance the hanging mobiles, movements, shapes and effects of the projection. Following with an alternative view of reality from a kaleidoscopic perspective. A fully subjective experience where observation angles, rotation mo­vements and approximation forms transport to a new dimension.

During the opening and closing of the exhibition, the visual montage will be extended to the outside of the room. Various images will be projected on the facade of the Forn de la Calç. In the room where the bakers rested, it will be possible to observe a projection of an image on a smoke screen.

 

 

No Comments

Post A Comment